سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساختار سازمانی

دبیر کنفرانس
دکتر فرزاد قاسم زاده
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل گرجستان
ریاست آکادمی بین الملل گرجستان
دبیر علمی :
دکتر لوان جانگولاشویلی
دبیر اجرایی:
دکتر سهراب اسداله زاده
ریاست سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی