اطلاعیه 16: کروکی جهت مراجعه به محل برگزاری
1398/02/16

محل برگزاری

Tbilisi, Digomi, Nodar Bakhua 11. NEWVISION UNIVERSITY. ECO CAMPUS. FLOOR 2, ROOM 203